Beta versie
Specialisatiegroep

Alimentatie/Inning alimentatie

Moderator: 
  • Art. 1:408 BW - Invordering uitkering tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding of tot voorziening in de kosten van levensonderhoud en studie (alimentatie)
  • Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud - Wet tot uitvoering van het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU 2011, L 192/51) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1)

meer/zoeken»

  • Hoge Raad, 2011-07-08, LJN: BQ0528 - De omstandigheid dat de in een beschikking vastgestelde kinderalimentatie op de voet van art. 1:401 BW bij een tweede beschikking is gewijzigd, brengt mee dat de oorspronkelijke beschikking in zoverre haar rechtskracht heeft verloren en mitsdien na de datum van de wijzigingsbeschikking niet meer rechtsgeldig door LBIO ten uitvoer gelegd kan worden ter invordering van de uit hoofde van de oorspronkelijke beschikking verschuldigde kinderalimentatie en invorderingskosten. Dat geldt ook voor de verschuldigdheid van de kosten van opslag. De hoogte van de ingevolge art. 1:40
  • Rechtbank, 2011-10-11, LJN: BT8505 - Verschuldigdheid opslagkosten ook indien achteraf blijkt dat geen sprake is geweest van achterstallige alimentatie, nu alimentatieplichtige ten tijde van het verzoek tot overname van de inning niet aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet tekort geschoten was. Met betrekking tot de gevorderde kosten van het beslag geldt dat de alimentatieplichtige aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een disproportie tussen de door hem aan het LBIO verschuldigde opslagkosten en de door deze gemaakte kosten tot verhaal daarvan.

meer/zoeken»

Nog geen artikelen/notities toegevoegd

meer/zoeken»

Nog geen agenda toegevoegd

meer/zoeken»

  • Hoe is de internationale inning van alimentatie geregeld? (Rijksoverheid) - Informatie over de internationale inning van alimentatie (o.a. met betrekking tot het Verdrag van New York en de aanwijzing van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) als instelling belast met de uitvoering van het Verdrag).

meer/zoeken»

Nog geen vacatures toegevoegd

meer/zoeken»

Top-3 bijdragen

Caroline MalmbergAdvocaat
familierecht scheidingsbemiddelaars vfas vFAS EU-alimentatieverordening erkenning LBIO advocaten inning vereniging alimentatie uitvoeringswet internationale opslagkosten levensonderhoud